Bảng kí tự đặc biệt Alt Dành cho Game thủ chuyên nghiệp

| Xếp hạng | Tag:

   

  Khi chơi bất cứ game gì chúng ta cũng muốn có tên nhân vật gây được ấn tượng, và đa số là các bạn dùng kí tự đặc biệt Alt. Nhưng nếu là những game thủ mới thì khó mà biết được, thậm chí các bạn đã đặt được tên với kí tự đặc biệt với Alt cũng khó mà nhớ hết vì nó quá nhiều. Cho nên Báo thanh niên sẽ nhắt lại các bạn nhớ bằng bảng kí tự đặc biệt Alt dùng trong game ở bài viết này.

  Loading...

  + Kí tự đặc biệt Alt Full dành cho game thủ

  Bảng kí tự đặc biệt Alt này theo mình được biết thì áp dụng đặt tên được cho rất nhiều game như Lol, Truy Kích, Gunny, Fifa 4, Cf, Zing Speed, Võ lâm 1. Rất tiện lợi đúng không cách bạn, vậy cách viết như thế nào cùng mình xem tiếp.

  bảng kí tự đặc biệt alt

  Bảng kí tự đặc biệt Alt

  Loading...

  + Cách viết kí tự đặc biệt với Alt

  Bước 1: Các bạn để ý trên bàn phím tới 2 chổ dãy số, lưu ý là dùng dãy số ở bên phải nha, nhơ bật phím Numlock trước khi viết.

  Bước 2: Nhấn và giữ phím Alt đồng thời gõ số tương ứng của kí tự ở hình ảnh bên trên hoặc phía dưới. Ví dụ: Viết kí tự đặc biệt ß thì bạn dùng tay trái nhấn giữ phím Alt và sau đó dùng tay phải nhấn số 225. Trích – Bảng ký tự Game Báo gia đình

  Ah! mà bạn đã suy nghĩ ra cái tên gì để ghép với các ký tự chưa, nếu chưa thì tham khảo qua >100 tên nhân vật game hay được khá nhiều bạn đọc đón nhận mà mình đã update ở bài viết trước

  ☺
  Nhấn giữ phím Alt+1Nhấn giữ phím Alt+2Nhấn giữ phím Alt+3
  Nhấn giữ phím Alt+4Nhấn giữ phím Alt+5Nhấn giữ phím Alt+6
  Nhấn giữ phím Alt+7Nhấn giữ phím Alt+8Nhấn giữ phím Alt+9
  Nhấn giữ phím Alt+10
  ♂
  Nhấn giữ phím Alt+11
  ♀
  Nhấn giữ phím Alt+12
  Nhấn giữ phím Alt+13Nhấn giữ phím Alt+14Nhấn giữ phím Alt+15
  Nhấn giữ phím Alt+16Nhấn giữ phím Alt+17
  ↕
  Nhấn giữ phím Alt+18
  Nhấn giữ phím Alt+19Nhấn giữ phím Alt+20§Nhấn giữ phím Alt+21
  Nhấn giữ phím Alt+22Nhấn giữ phím Alt+23Nhấn giữ phím Alt+24
  Nhấn giữ phím Alt+25Nhấn giữ phím Alt+26Nhấn giữ phím Alt+27
  28Nhấn giữ phím Alt+29Nhấn giữ phím Alt+30
  Nhấn giữ phím Alt+31SpaceNhấn giữ phím Alt+32!Nhấn giữ phím Alt+33
  Nhấn giữ phím Alt+34#Nhấn giữ phím Alt+35$Nhấn giữ phím Alt+36
  %Nhấn giữ phím Alt+37&Nhấn giữ phím Alt+38Nhấn giữ phím Alt+39
  (Nhấn giữ phím Alt+40)Nhấn giữ phím Alt+41*Nhấn giữ phím Alt+42
  +Nhấn giữ phím Alt+43,Nhấn giữ phím Alt+44Nhấn giữ phím Alt+45
  .Nhấn giữ phím Alt+46/Nhấn giữ phím Alt+470Nhấn giữ phím Alt+48
  1Nhấn giữ phím Alt+492Nhấn giữ phím Alt+503Nhấn giữ phím Alt+51
  4Nhấn giữ phím Alt+525Nhấn giữ phím Alt+536Nhấn giữ phím Alt+54
  7Nhấn giữ phím Alt+558Nhấn giữ phím Alt+569Nhấn giữ phím Alt+57
  :Nhấn giữ phím Alt+58;Nhấn giữ phím Alt+59<Nhấn giữ phím Alt+60
  =Nhấn giữ phím Alt+61>Nhấn giữ phím Alt+62?Nhấn giữ phím Alt+63
  @Nhấn giữ phím Alt+64ANhấn giữ phím Alt+65BNhấn giữ phím Alt+66
  CNhấn giữ phím Alt+67DNhấn giữ phím Alt+68ENhấn giữ phím Alt+69
  FNhấn giữ phím Alt+70GNhấn giữ phím Alt+71HNhấn giữ phím Alt+72
  INhấn giữ phím Alt+73JNhấn giữ phím Alt+74KNhấn giữ phím Alt+75
  LNhấn giữ phím Alt+76MNhấn giữ phím Alt+77NNhấn giữ phím Alt+78
  ONhấn giữ phím Alt+79PNhấn giữ phím Alt+80QNhấn giữ phím Alt+81
  RNhấn giữ phím Alt+82SNhấn giữ phím Alt+83TNhấn giữ phím Alt+84
  UNhấn giữ phím Alt+85VNhấn giữ phím Alt+86WNhấn giữ phím Alt+87
  XNhấn giữ phím Alt+88YNhấn giữ phím Alt+89ZNhấn giữ phím Alt+90
  [Nhấn giữ phím Alt+91Nhấn giữ phím Alt+92]Nhấn giữ phím Alt+93
  ^Nhấn giữ phím Alt+94_Nhấn giữ phím Alt+95`Nhấn giữ phím Alt+96
  aNhấn giữ phím Alt+97bNhấn giữ phím Alt+98cNhấn giữ phím Alt+99
  dNhấn giữ phím Alt+100eNhấn giữ phím Alt+101fNhấn giữ phím Alt+102
  gNhấn giữ phím Alt+103hNhấn giữ phím Alt+104iNhấn giữ phím Alt+105
  jNhấn giữ phím Alt+106kNhấn giữ phím Alt+107lNhấn giữ phím Alt+108
  mNhấn giữ phím Alt+109nNhấn giữ phím Alt+110oNhấn giữ phím Alt+111
  pNhấn giữ phím Alt+112qNhấn giữ phím Alt+113rNhấn giữ phím Alt+114
  sNhấn giữ phím Alt+115tNhấn giữ phím Alt+116uNhấn giữ phím Alt+117
  vNhấn giữ phím Alt+118wNhấn giữ phím Alt+119xNhấn giữ phím Alt+120
  yNhấn giữ phím Alt+121zNhấn giữ phím Alt+122{Nhấn giữ phím Alt+123
  |Nhấn giữ phím Alt+124}Nhấn giữ phím Alt+125~Nhấn giữ phím Alt+126
  Nhấn giữ phím Alt+127ÇNhấn giữ phím Alt+128üNhấn giữ phím Alt+129
  éNhấn giữ phím Alt+130âNhấn giữ phím Alt+131äNhấn giữ phím Alt+132
  àNhấn giữ phím Alt+133åNhấn giữ phím Alt+134çNhấn giữ phím Alt+135
  êNhấn giữ phím Alt+136ëNhấn giữ phím Alt+137èNhấn giữ phím Alt+138
  ïNhấn giữ phím Alt+139îNhấn giữ phím Alt+140ìNhấn giữ phím Alt+141
  ÄNhấn giữ phím Alt+142ÅNhấn giữ phím Alt+143ÉNhấn giữ phím Alt+144
  æNhấn giữ phím Alt+145ÆNhấn giữ phím Alt+146ôNhấn giữ phím Alt+147
  öNhấn giữ phím Alt+148òNhấn giữ phím Alt+149ûNhấn giữ phím Alt+150
  ùNhấn giữ phím Alt+151ÿNhấn giữ phím Alt+152ÖNhấn giữ phím Alt+153
  ÜNhấn giữ phím Alt+154¢Nhấn giữ phím Alt+155£Nhấn giữ phím Alt+156
  ¥Nhấn giữ phím Alt+157Nhấn giữ phím Alt+158ƒNhấn giữ phím Alt+159
  áNhấn giữ phím Alt+160íNhấn giữ phím Alt+161óNhấn giữ phím Alt+162
  úNhấn giữ phím Alt+163ñNhấn giữ phím Alt+164ÑNhấn giữ phím Alt+165
  ªNhấn giữ phím Alt+166ºNhấn giữ phím Alt+167¿Nhấn giữ phím Alt+168
  Nhấn giữ phím Alt+169¬Nhấn giữ phím Alt+170½Nhấn giữ phím Alt+171
  ¼Nhấn giữ phím Alt+172¡Nhấn giữ phím Alt+173«Nhấn giữ phím Alt+174
  »Nhấn giữ phím Alt+175Nhấn giữ phím Alt+176Nhấn giữ phím Alt+177
  Nhấn giữ phím Alt+178Nhấn giữ phím Alt+179Nhấn giữ phím Alt+180
  Nhấn giữ phím Alt+181Nhấn giữ phím Alt+182Nhấn giữ phím Alt+183
  Nhấn giữ phím Alt+184Nhấn giữ phím Alt+185Nhấn giữ phím Alt+186
  Nhấn giữ phím Alt+187Nhấn giữ phím Alt+188Nhấn giữ phím Alt+189
  Nhấn giữ phím Alt+190Nhấn giữ phím Alt+191Nhấn giữ phím Alt+192
  Nhấn giữ phím Alt+193Nhấn giữ phím Alt+194Nhấn giữ phím Alt+195
  Nhấn giữ phím Alt+196Nhấn giữ phím Alt+197Nhấn giữ phím Alt+198
  Nhấn giữ phím Alt+199Nhấn giữ phím Alt+200Nhấn giữ phím Alt+201
  Nhấn giữ phím Alt+202Nhấn giữ phím Alt+203Nhấn giữ phím Alt+204
  Nhấn giữ phím Alt+205Nhấn giữ phím Alt+206Nhấn giữ phím Alt+207
  Nhấn giữ phím Alt+208Nhấn giữ phím Alt+209Nhấn giữ phím Alt+210
  Nhấn giữ phím Alt+211Nhấn giữ phím Alt+212Nhấn giữ phím Alt+213
  Nhấn giữ phím Alt+214Nhấn giữ phím Alt+215Nhấn giữ phím Alt+216
  Nhấn giữ phím Alt+217Nhấn giữ phím Alt+218Nhấn giữ phím Alt+219
  Nhấn giữ phím Alt+220Nhấn giữ phím Alt+221Nhấn giữ phím Alt+222
  Nhấn giữ phím Alt+223αNhấn giữ phím
  Alt+224
  ßNhấn giữ phím Alt+225
  ΓNhấn giữ phím Alt+226πNhấn giữ phím Alt+227ΣNhấn giữ phím Alt+228
  σNhấn giữ phím Alt+229µNhấn giữ phím Alt+230τNhấn giữ phím Alt+231
  ΦNhấn giữ phím Alt+232ΘNhấn giữ phím Alt+233ΩNhấn giữ phím Alt+234
  δNhấn giữ phím Alt+235Nhấn giữ phím Alt+236φNhấn giữ phím Alt+237
  εNhấn giữ phím Alt+238Nhấn giữ phím Alt+239Nhấn giữ phím Alt+240
  ±Nhấn giữ phím Alt+241Nhấn giữ phím Alt+242Nhấn giữ phím Alt+243
  Nhấn giữ phím Alt+244Nhấn giữ phím Alt+245÷Nhấn giữ phím Alt+246
  Nhấn giữ phím Alt+247°Nhấn giữ phím Alt+248Nhấn giữ phím Alt+249
  ·Nhấn giữ phím Alt+250Nhấn giữ phím Alt+251Nhấn giữ phím Alt+252
  ²Nhấn giữ phím Alt+253Nhấn giữ phím Alt+254Nhấn giữ phím Alt+128
  Nhấn giữ phím Alt+132Nhấn giữ phím Alt+133Nhấn giữ phím Alt+134
  Nhấn giữ phím Alt+135ˆNhấn giữ phím Alt+136Nhấn giữ phím Alt+137
  ŠNhấn giữ phím Alt+138Nhấn giữ phím Alt+139ŒNhấn giữ phím Alt+140
  Nhấn giữ phím Alt+145Nhấn giữ phím Alt+146Nhấn giữ phím Alt+147
  Nhấn giữ phím Alt+148Nhấn giữ phím Alt+150Nhấn giữ phím Alt+151
  ˜Nhấn giữ phím Alt+152Nhấn giữ phím Alt+153šNhấn giữ phím Alt+154
  Nhấn giữ phím Alt+155œNhấn giữ phím Alt+156ŸNhấn giữ phím Alt+159
  ¨Nhấn giữ phím Alt+168©Nhấn giữ phím Alt+169®Nhấn giữ phím Alt+174
  ¯Nhấn giữ phím Alt+175³Nhấn giữ phím Alt+179´Nhấn giữ phím Alt+180
  ¸Nhấn giữ phím Alt+184¹Nhấn giữ phím Alt+185¾Nhấn giữ phím Alt+190

  Như vậy là đã hoàn thành hướng dẫn cách viết cũng như bảng kí tự đặc biệt Alt, nhiệm vụ của bạn chỉ cần lựa chọn kí tự yêu thích và làm theo các bước trên là nhận được tên game theo phong cách riêng của mình rồi.

  Từ khóa tìm kiếm:

  • kí tự đặc biệt alt
  • bảng kí tự đặc biệt alt
  • bảng kí tự alt đặc biệt
  • kí tự đặc biệt với alt
  • kí tự đặc biệt viết bằng alt
  Loading...